प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा रहेका विभेदहरू

प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा रहेका विभेदहरू : शिक्षकले घरदेखि विद्यालय र विद्यालयदेखि घरको बाटो मात्र हिँडोस् अन्य बाटोमा हिँडेको देखेमा बुझेमा के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ भन्ने मनसायको व्यवस्था …

Next......
Load More
That is All

Featured post

Grade 9 Unit 5 Reading II

null  

Most Popular